Εξοπλισμός οινοποιείου

Τι προσφέρουμε

 • Εισάγουμε ημιτελή πώματα φελλού από την Πορτογαλία
 • Διαχωρίζουμε τις ποιότητες, εκτυπώνουμε και επεξεργαζόμαστε την εξωτερική επιφάνεια σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη
 • Διατηρούμε απόθεμα ασφαλείας
 • Εκτελούμε δοκιμές ποιότητας
 • Χαρτογραφούμε το σημερινό προφίλ φελλού του πελάτη (προϊόν, φιάλη, πώμα, εξοπλισμός, συσκευασία, αποθήκευση, μεταφορά, αγορές)
 • Εντοπισμός πιθανών κινδύνων και ευκαιριών για την παρούσα κατάσταση του πελάτη
 • Εκτέλεση εργαστηριακών δοκιμών (εάν υπάρχουν) Εισαγωγή λύσεων/βελτιστοποιήσεων που καλύπτουν τις υφιστάμενες και μελλοντικές ανάγκες.
 • Παραγωγή δοκιμαστικής παρτίδας (εάν απαιτείται) και αξιολόγηση της δοκιμής
 • Παραγωγή του τελικού προϊόντος
 • Αξιολόγηση της απόδοσης του προϊόντος βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα
 • Καθιέρωση ενεργού σχέσης με τον πελάτη και την ομάδα του

Πώς το προσφέρουμε

Πηγή (έλεγχος των εγκαταστάσεων των προμηθευτών, καθορισμός παραμέτρων ποιότητας, εξασφάλιση ποσοτήτων και αποκλειστικοτήτων)

Αποθήκευση (Διατήρηση βέλτιστων συνθηκών αποθήκευσης , διατήρηση αποθεμάτων ασφαλείας στις πρώτες ύλες)

Παραγωγή (Δημιουργία της ζητούμενης ποιοτικής κατηγορίας, εκτύπωση με πυρογραφία του σώματος και της κορυφής ή με μελάνι το σώμα,
επεξεργασία της επιφάνειας για βέλτιστη στεγανοποίηση και δύναμη εξαγωγής απόδοση, εκτέλεση δοκιμών ποιοτικού ελέγχου, συσκευασία, ετικέτα, αρχειοθέτηση)

Παράδοση (Ανταγωνιστικοί χρόνοι παράδοσης)

Υποστήριξη (Συνολική τεχνική βοήθεια κλείσιμο/φιάλη/μηχανή)

Διασφάλιση ποιότητας (Αξιολόγηση του προμηθευτή επί τόπου – Ποιοτικός έλεγχος σε κάθε παρτίδα που παραλαμβάνεται – Εργαστηριακές δοκιμές πριν από κάθε παράδοση- Ιχνηλασιμότητα -Τεχνική βοήθεια)